In English

Bemutatkozás

Kiadványok

Tanári kézikönyv

Szöveggyűjtemény

Eve Bunting: A Rettentő Valamik

Kovács Mónika (szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Kovács Mónika: Zsidóság a magyar tankönyvekben

Hírlevelek

Tanártovábbképzések

Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal

Tolerancia a demokráciában

Konferenciák

Holokauszt és Állampolgári Felelősség Oktatási Fórum

A demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége

Engedelmesség és ellenállás

"Párbeszéd a jövőért"

Sajtóvisszhang

2001. évi beszámoló

Linkek

HaNNaH aReNDT Egyesület

1064, BUDAPEST
Izabella u. 46.

Tel: 30/ 365 56 39,
Fax: 34/ 540 681

E-mail
 Tantervi útmutató


Tantervelméleti bevezető

A Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal program tanterve három egymással összefüggő modult tartalmaz. Ralph Tyler tantervfejlesztési alapelveinek megjelenése óta a nemzetközi tendenciákra a curriculum-elmélet, "egy jól körülhatárolható tartalmi egységhez rendelhető tanítási folyamatnak teljes és részletes leírása" (Báthory, 19992, 1997), gyakorlattá válása a jellemző. A curriculum olyan komplex modulok kidolgozását jelenti, amelyek a tantervi célokból kiindulva egy összetett (az ismeretek és képességek egyensúlyára építő) követelményrendszeren keresztül érkeznek el egy koherens taneszközkészlethez és egy érvényes és megbízható értékelési struktúrához. Ennek megfelelően a tanulási-tanítási folyamat komplexitása az alábbi modulokban nyilvánul meg:

Makrotanterv:

Tartalmazza a program vázlatos szerkezetét a célkategóriákon keresztül az értékelés eleinek és módszereinek a leírásával bezárólag. Szillabusjellegű dokumentum, elsősorban a főbb témakörökhöz kapcsolódó alapkövetelményeket jeleníti meg. Rövid utalás történik a program során használatos taneszközökre. A folyamattervezés keretjellegű modulja.

Mikrotanterv (tantárgyi program):

A makrotanterv részletes kibontása. Tartalmazza az ismeretanyag mellett az erősítendő fogalmakat, a fejlesztendő képességeket, a tanulói és tanári tevékenységek listáját, valamint az alkalmazható taneszközöket. Megjelöli a tantárgyi integráció különböző vetületeit. A tanárok tanmeneteihez hasonlítható leginkább. Lehetőséget nyújt óratervek, projektek készítéséhez.

Interdiszciplináris háló:

A hálós tantervek a makrotantervi témakörök különböző kapcsolódási pontjait mutatják. Ezáltal lehetővé válik az összefüggések hatékonyabb tanítása, a program komplex elemeinek az elmélyítése. Követelményrendszere egyrészt erősíti a makrotantervi és a tantárgyi program elvárásai közötti logikai kapcsolatokat, másrészt lehetővé válik a követelmények ismeret-, megértés-, és alkalmazásszintű tervezése.

Értékelés

A Szemtől szembe program sajátos megközelítési módjából fakad, hogy követelményei nem a szokványos tantervi követelmények, és teljesítésük értékelése is eltér a magyar iskolákban általában szokásos értékeléstől. A történelem Magyarországon hagyományosan számon kérő és vizsgaorientált tantárgy, értékelési funkcióját tekintve szummatív, ahol a tanulótól elsősorban a ténybeli tudást, a lexikai ismereteket követelik meg. A Szemtől szembe program javára szolgálhat ez a tény, hiszen a XX. század itt kitüntetett történelmi eseményeinek feldolgozásakor építhet a tanulók meglévő történelmi ismereteire.

Ez a program értékelési funkcióját tekintve formatív-diagnosztikus, azaz nem kívánja számon kérni a ténybeli ismereteket, nem akarja tesztelni a tanulók emlékezetét és egyéb kognitív képességeit. Elsősorban fejleszteni akar, azokat a képességeket kialakítani, melyek elengedhetetlenül szükségesek a felelősségteljes állampolgári magatartásformák kialakításához. Másfelől erősíteni kívánja a tanulók érzelmi és szociális intelligenciáját. Ennek megfelelően a tanulók értékelésének főbb módszere az indirekt visszajelzés, a programvezető és a csoporttársak közös és egyéni értékelése. Ez az értékelési forma elsősorban az aktivitásra, az együttműködésre, a konfliktusmegoldásra és az egyéni szerepvállalásra irányul.

Napló

A napló, ez a külön füzet szolgálhatja azt a célt, hogy ebbe kerüljenek az olvasmányokat követő "Összefüggések és kérdések" részhez kapcsolódó reflexiók. A szöveggyűjtemény mindig jelzi, ha a kérdés megválaszolását legjobb írásban elvégezni, és ezen túlmenően is bátorítani kell a tanulót, hogy jegyzeteljen, rajzoljon a naplójába. Az első reakciók rögzítésétől a frusztráció vagy az öröm kifejezéséig mindennek teret adhat a napló. Bele lehet ragasztani a gyűjtőmunka eredményeként összegyűjtött fényképeket, újságkivágásokat, bele lehet másolni a táblára vagy kartonra került csoportos alkotásokat, stb.

A tanuló által vezetett napló ugyanakkor lehet a program vezetője és a tanuló közötti kommunikáció egyik eszköze is. Alapvetően arra kell törekedni, hogy a foglalkozások légköre mindenkit bátorítson a szóbeli megnyilvánulásra, akár a személyes feltárulkozásra is. De egyrészt nem juthat mindenkire elég idő, másrészt lehet olyan résztvevő, aki írásban könnyebben megnyilatkozik. A program vezetője és a tanulók közötti megállapodás kérdése, hogy a naplót a program vezetője időnként átnézi, és kérésre írásban kommentálja.

Vissza a tartalomjegyzékhez