In English

Bemutatkozás

Kiadványok

Tanári kézikönyv

Szöveggyűjtemény

Eve Bunting: A Rettentő Valamik

Kovács Mónika (szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Kovács Mónika: Zsidóság a magyar tankönyvekben

Hírlevelek

Tanártovábbképzések

Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal

Tolerancia a demokráciában

Konferenciák

Holokauszt és Állampolgári Felelősség Oktatási Fórum

A demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége

Engedelmesség és ellenállás

"Párbeszéd a jövőért"

Sajtóvisszhang

2001. évi beszámoló

Linkek

HaNNaH aReNDT Egyesület

1064, BUDAPEST
Izabella u. 46.

Tel: 30/ 365 56 39,
Fax: 34/ 540 681

E-mail{Történelempedagógiai füzetek 10.}

TANÁRI KÉZIKÖNYV
a
Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal
című tananyagcsomaghoz


1999-ben Beró László szerkesztésében megjelent egy közel száz lapos útmutató a Hannah Arendt Egyesület kiadásában A Szemtől Szemben a történelemmel és Önmagunkkal című tananyagcsomaghoz. A gazdag anyag egy tantervi útmutatóból, csoportjátékok és struktúrált gyakorlatok bőséges bemutatásából, a szöveggyűjtemény kiegészítő filmanyaghoz használható útmutatóból, és három tanulmányból áll. Mi - terjedelmi korlátok miatt - ez alkalommal a Tantervi útmutatót közöljük, általános használhatósága miatt. Mintául szolgálhat a téma átgondolt feldolgozásához.

Tantervi útmutató

Tantervelméleti bevezető


A Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal program tanterve három egymással összefüggő modult tartalmaz. Ralph Tyler tantervfejlesztési alapelveinek megjelenése óta a nemzetközi tendenciákra a curriculum-elmélet, "egy jól körülhatárolható tartalmi egységhez rendelhető tanítási folyamatnak teljes és részletes leírása" (Báthory, 1992, 1997), gyakorlattá válása a jellemző. A curriculum olyan komplex modulok kidolgozását jelenti, amelyek a tantervi célokból kiindulva egy összetett (az ismeretek és képességek egyensúlyára építő) követelményrendszeren keresztül érkeznek el egy koherens taneszközkészlethez és egy érvényes és megbízható értékelési struktúrához. Ennek megfelelően a tanulási-tanítási folyamat komplexitása az alábbi modulokban nyilvánul meg:

Makrotanterv:
Tartalmazza a program vázlatos szerkezetét a célkategóriákon keresztül az értékelés eleinek és módszereinek a leírásával bezárólag. Szillabusjellegű dokumentum, elsősorban a főbb témakörökhöz kapcsolódó alapkövetelményeket jeleníti meg. Rövid utalás történik a program során használatos taneszközökre. A folyamattervezés keretjellegű modulja.

Mikrotanterv (tantárgyi program):
A makrotanterv részletes kibontása. Tartalmazza az ismeretanyag mellett az erősítendő fogalmakat, a fejlesztendő képességeket, a tanulói és tanári tevékenységek listáját, valamint az alkalmazható taneszközöket. Megjelöli a tantárgyi integráció különböző vetületeit. A tanárok tanmeneteihez hasonlítható leginkább. Lehetőséget nyújt óratervek, projektek készítéséhez.

Interdiszciplináris háló:
A hálós tantervek a makrotantervi témakörök különböző kapcsolódási pontjait mutatják. Ezáltal lehetővé válik az összefüggések hatékonyabb tanítása, a program komplex elemeinek az elmélyítése. Követelményrendszere egyrészt erősíti a makrotantervi és a tantárgyi program elvárásai közötti logikai kapcsolatokat, másrészt lehetővé válik a követelmények ismeret-, megértés-, és alkalmazásszintű tervezése.

Makrotanterv

Célok, feladatok

a tolerancia képességének fejlesztése, az előítéletesség, a diszkrimináció és a rasszizmus megnyilvánulásainak elemzése,
az egyéni és a kollektív emberi viselkedés morális dimenzióinak feltárása, az egyén társadalmi szerepének többrétegű bemutatása és modellezése,
a történeti jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek fogalmi hátterének a megszilárdítása (különös tekintettel az identitás, a szabadság és az állampolgárság fogalmára),
az érzelmi és szociális intelligencia erősítése,
a felelősségteljes állampolgári magatartásforma kialakítása,
a világ egymásrautaltságának (interdependencia) komplex elemzése,
a történeti jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek fogalmi hátterének a megszilárdítása (különös tekintettel az identitás, a szabadság és az állampolgárság fogalmára),
a XX. század főbb fordulópontjainak a megvilágítása (gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális csomópontok),
a második világháború és a Holocaust egyedi eseményeinek vizsgálatán keresztül univerzális eszmék sok szempontú bemutatása és elemzése,
történelmi források, dokumentumok feldolgozásával történő önálló ismeretszerzés, értelmezés és az elemzés képességének a fejlesztése,
újszerű tanulási-tanítási technikák alkalmazása, a non-verbális kifejezőkészség fejlesztése és a tantárgyközi látásmód erősítése,
gyűjtőmunka és sajtófigyelés szervezése a másság társadalmi megnyilvánulásaival és fogadtatásával kapcsolatban.


Témakörök, tantervi egységek

Egyén és társadalom. Identitás és másság. Egyéni, csoportos és nemzeti identitás. Sztereotípiák, előítéletek, hátrányos megkülönböztetés, rasszizmus, antirasszizmus. A tolerancia elve.
Hatalom, kirekesztés és erőszak a XX. században.
A békeszerződések és következményei. Európa és Magyarország a két világháború között.
Diktatúrák és propaganda. A nácizmus ideológiai alapjai (fajelméletek, antiszemitizmus, élettér-elmélet). A második világháború.
A Holocaust.
A népirtáshoz vezető lépések: zsidótörvényektől a "végső megoldásig". A háborús bürokrácia gépezete. "A pokolnak nincsen feneke."
Engedelmesség és ellenállás. Elkövetők és áldozatok. Együttműködők és embermentők.
A Holocaust utóélete. Ítélkezés és emlékezés.
A kirekesztés és az erőszak ellen a ma társadalmában.
Többség és kisebbség a médiában és az iskolában.
A felelősség vállalása és társadalmi aktivitás. "Tégy a gyűlölet ellen."Követelmények és fejlesztendő képességek

értelmezze és használja a témakörökhöz kapcsolódó ismert és új fogalmakat,
gyakorolja és fejlessze analitikus és szintetizáló képességeit,
fejlessze verbális és non-verbális kifejezőkészségét,
gyakorolja a döntéshozatal és a konfliktusmegoldás képességét,
segítse a foglalkozások nyitott és támogató légkörének megteremtését és fenntartását,
vegyen részt az önkifejezés fejlesztését segítő gyakorlatokban, például drámajátékok, szituációs gyakorlatok, szerepjátékok, stb.
fejlessze együttműködési képességét a párban, kiscsoportban vagy csoportosan végzett tevékenységek során,
legyen képes a program során nyert információkat feldolgozni, használni és kiegészíteni, például gyűjtőmunka, sajtófigyelés, filmelemzés, stb.
vezessen naplót* a program során,
vegyen részt a program folyamatos és végső értékelésében.


Taneszközök

Tartalom szerint
Szöveggyűjtemény, monográfiák, napló, újságcikkek, térképek, történelmi atlaszok, statisztikai kiadványok, korabeli fotók, plakátok, filmhíradók, dokumentum- és játékfilmek.
Tevékenység szerint
Színes tollak, karton, flipchart, ragasztó, gyurma, kollázspapír, újságpapír, füzet, fólia
fényképezőgép, írásvetítő, videó


Értékelés

A Szemtől szembe program sajátos megközelítési módjából fakad, hogy követelményei nem a szokványos tantervi követelmények, és teljesítésük értékelése is eltér a magyar iskolákban általában szokásos értékeléstől. A történelem Magyarországon hagyományosan számon kérő és vizsgaorientált tantárgy, értékelési funkcióját tekintve szummatív, ahol a tanulótól elsősorban a ténybeli tudást, a lexikai ismereteket követelik meg. A Szemtől szembe program javára szolgálhat ez a tény, hiszen a XX. század itt kitüntetett történelmi eseményeinek feldolgozásakor építhet a tanulók meglévő történelmi ismereteire.

Ez a program értékelési funkcióját tekintve formatív-diagnosztikus, azaz nem kívánja számon kérni a ténybeli ismereteket, nem akarja tesztelni a tanulók emlékezetét és egyéb kognitív képességeit. Elsősorban fejleszteni akar, azokat a képességeket kialakítani, melyek elengedhetetlenül szükségesek a felelősségteljes állampolgári magatartásformák kialakításához. Másfelől erősíteni kívánja a tanulók érzelmi és szociális intelligenciáját. Ennek megfelelően a tanulók értékelésének főbb módszere az indirekt visszajelzés, a programvezető és a csoporttársak közös és egyéni értékelése. Ez az értékelési forma elsősorban az aktivitásra, az együttműködésre, a konfliktusmegoldásra és az egyéni szerepvállalásra irányul.Napló

A napló, ez a külön füzet szolgálhatja azt a célt, hogy ebbe kerüljenek az olvasmányokat követő "Összefüggések és kérdések" részhez kapcsolódó reflexiók. A szöveggyűjtemény mindig jelzi, ha a kérdés megválaszolását legjobb írásban elvégezni, és ezen túlmenően is bátorítani kell a tanulót, hogy jegyzeteljen, rajzoljon a naplójába. Az első reakciók rögzítésétől a frusztráció vagy az öröm kifejezéséig mindennek teret adhat a napló. Bele lehet ragasztani a gyűjtőmunka eredményeként összegyűjtött fényképeket, újságkivágásokat, bele lehet másolni a táblára vagy kartonra került csoportos alkotásokat, stb.
A tanuló által vezetett napló ugyanakkor lehet a program vezetője és a tanuló közötti kommunikáció egyik eszköze is. Alapvetően arra kell törekedni, hogy a foglalkozások légköre mindenkit bátorítson a szóbeli megnyilvánulásra, akár a személyes feltárulkozásra is. De egyrészt nem juthat mindenkire elég idő, másrészt lehet olyan résztvevő, aki írásban könnyebben megnyilatkozik. A program vezetője és a tanulók közötti megállapodás kérdése, hogy a naplót a program vezetője időnként átnézi, és kérésre írásban kommentálja.

Mikrotanterv

1. téma: Egyén és társadalom

Szemtől szemben szöveggyűjtemény I. és II. fejezet

Témakörök Fogalmak Képességek, követelmények Tevékenységek Taneszközök
Bevezetés a programhoz Holocaust
Bizalom, tisztelet, nyitottság
elvárások megfogalmazása, a bizalom, tisztelet és a nyitottság légkörének erősítése ismerkedő gyakorlatok,
naplóírás elkezdése, jegyzetek készítése (folyamatos)
Szemtől szembe szöveggyűjtemény,
füzet naplóírásra
Identitás és másság identitás, "faj" nemzetiség,
társadalmi kötelezettségek
A Medve történet "kitalálása".
identitására
készítése,
kézrajz,
életút rajza,
I. fejezet olvasmányok, II.fejezet/1.2.
Medve történet fólián, írásvetítő,
papír,
színes tollak
Sztereotípiák, előítéletek sztereotípia, előítélet
diszkrimináció
fajelmélet
antiszemitizmus
Elemezze egy magyarországi kisebbség helyzetét.
Rajzolja fel a diszkrimináció spirálját
Gyűjtőmunka:
újságcikkek,
jéghegy-elv.
Beszámoló diszkriminációs helyzetekről kis csoportokban.
I/5.9. II/4.
Újságcikkek,
színes tollak, papír
Nemzetek, nacionalizmus, rasszizmus nemzetállam
nacionalizmus, sovinizmus, népirtás,
szociál-darwinizmus, eugenetika
Hasonlítsa össze a nemzeti identitás megteremtésére tett 19.századi kísérleteket.
Gyűjtsön anyagot egy jelenkori népirtásról.
Meghatározások kiscsoportokban, definíciók a falra.
II/5-14.
"Láncolvasás": az örmény népirtásról, II/15.
Újságok, fotóanyag, videofelvételek hírműsorokból (egyéni gyűjtés)


2. téma: Hatalom, kirekesztés és erőszak a XX. században

Szöveggyűjtemény III., IV., V., VI, VII. fejezet
Témakörök Fogalmak Képességek, követelmények Tevékenységek Taneszközök
Békeszerződések. Diktátum. Revízió. Erőegyensúly.
Irredentizmus.
Elemezze a békeszerződések (Versailles, Trianon) hatását. Forráselemzés
Térkép összehasonlítás (szerződések előtti és utáni Európa)
Történelmi atlaszok.
Népességstatisztikai adatok. Szöveggyűjtemények.
Németország a 20-as években A "Weimar-szindróma". Tőrdöfés-elmélet. Infláció. Elemezze a németországi
infláció kialakulásának
okait és társadalmi, gazdasági, politikai következményeit
Forrás- és képelemzés.
Szgy. 120.o.
Korabeli fotók, plakátok.
Hitler hatalomra jutása, a nácizmus Diktatúra, fajelmélet, antiszemitizmus, élettér-elmélet, sör-puccs, propaganda, nácizmus és fasizmus. Elemezze Hitler hatalomra jutásának okait és a legfontosabb pártok programjait Forráselemzés pártprogramok Szgy. 131.o., Hitler életrajza, programja, pártok és választási eredmények.
Filmelemzés.
Források. Korabeli filmhíradók és propagandafilmek.
Magyarország a két világháború között Konszolidáció revízió, tanácsközt.
Numerus clausus. Zsidótörvények, demagógia
Készítsen egy rendszerező táblázatot az időszak legfontosabb eseményeiről. Vonjon párhuzamot a németországi folyamatokkal Törvényelemzés. Szöveggyűjtemények.
Szgy. 149.o.
Monográfiák.
A 2. világháború. Villámháború. Furcsa háború. Totális háború. Antifasiszta koalíció. Értékelje a 2. Világháború egy fontos hadműveletének eseményeit. Térképhasználat, részletek megtekintése dokumentum- és játékfilmekből, beszédek elemzése. Atlaszok, források, dokumentum- és játékfilmek


3. téma: A Holocaust

Szöveggyűjtemény VI. - VII. - VIII. fejezet

Témakörök Fogalmak Képességek, követelmények Tevékenységek Taneszközök
A propaganda
szerepe
Propaganda, demagógia
Entartete Kunst
Elemezze filmek és képek segítségével a propaganda eszközeit és hatását. Filmrészletek, filmhíradók megtekintése.
Propaganda-rajzok gyűjtése, elemzése.
Filmek, fotók, reprodukciók.
A Kristályéjszakától a gettóig Pogrom, deportálás, gettó, zsidótanács, eutanázia. Hasonlítsa össze a középkori törvényeket a náci zsidótörvényekkel VII/18. olv. A spirál modell alkalmazása az európai zsidóság megsemmisítésére. Forráselemzés.
Olvasmányok feldolgozása.
-
A háborús bürokrácia a népirtás szolgálatában Einsatzgruppe,
bürokrácia
Vonjon párhuzamot a német hadisikerek és a népirtás előrehaladása között. Visszaemlékezések elemzése.
Dramatizált olvasás: Wiesel: Az éjszaka.
Filmrészletek, dokumentumfilmek
"A pokolnak nincs feneke." Endlősung Koncentrációs tábor. A wannsee-i konferencia. "Auschwitz." Feldolgozás az egyéni érzékenységek különös figyelembevételével. Terezin: kollázs készítése.
Láncolvasás: A minta koncentrációs tábor.
hulladékpapír, ragasztó, karton,
fólián terezini gyermekrajzok,
versek fénymásolata
A magyar zsidóság sorsa, 1944-45 Nyilaskeresztesek, pogrom,
Munkaszolgálat, deportálás, gettó
Ismerkedjen meg
magyar tanúságtételekkel
Egy túlélő visszaemlékezésének meghallgatása: meghívott előadó vagy videofelvétel. Videofelvétel.
Korabeli magyar fotók, filmek.


4. téma: Engedelmesség és ellenállás
Szöveggyűjtemény VI. fejezet, IX. - XI. fejezet
Témakörök Fogalmak Képességek Követelmények Tevékenységek Taneszközök
Engedelmesség és parancsteljesítés. Milgram kísérletei,
Konformizmus,
Morál- morális humanizmus
Elemezze, milyen lehetőségeik voltak az embereknek arra, hogy morálisan cselekedjenek? Milgram-film,
Kékszeműek... film elemzése. A jéghegy modell alkalmazása az engedelmességre felkészítés elemzésében.
Filmek
Együttműködők és elkövetők. Morális dilemmák. Elemezze, mi motiválta az embereket a kirekesztésben, a népirtásban való részvételre. szerepjáték -
Ellenállók és embermentők. Ellenállás, antifasizmus, Elemezze, milyen közös tulajdonságai lehettek azoknak, akik az ellenállást választották? Ötletbörze: tulajdonságok gyűjtése Színes tollak, papír
Ítélkezés. A nürnbergi per, koncepciós per, Kövesse nyomon egy vádlott életútját, szerepét, és elemezze büntetését. Forráselemzés.
Egyéni beszámolók a per egyes szereplőiről.
Jéghegy ábra készítése közösen a felelősökről.
Fénymásolatok,
papír, tollak
Emlékezés az áldozatokra. emlékmű
mementó
posztumusz
Elemezze, mi a szerepe az emlékműveknek.
Készítsen egy emlékműtervet.
Valósítsa meg a tervét gyurmából.
Fényképek készítése az elkészült művekről.
Fotók emlékművekről.
Gyurmatábla, gyurma (agyag), újságpapír, víz,
fényképezőgép.


5. téma: A kirekesztés és az erőszak ellen a ma társadalmában

Szöveggyűjtemény XII. fejezet
Témakörök Fogalmak Képességek
Követelmények
Tevékenységek Taneszközök
Többség és kisebbség. Kisebbségi jogok
ombudsman
Elemezze egy magyarországi kisebbség helyzetét, a médiában történő ábrázolásukat. Egyéni gyűjtőmunka és beszámoló. Egyénileg gyűjtött anyagok: cikkek, fotók, filmek.
Az erőszak és alternatívái. Rasszizmus, újfasizmus,
Ku-Klux-Klán,
neonáci mozgalmak
Vonjon párhuzamot a XII. fejezet szereplőinek történetei között. Cigány előadó meghívása, előadása. Dokumentumfilm
A felelősség vállalása és társadalmi aktivitás "Tégy a gyűlölet ellen!"
felelősség
Elemezze, milyen szerepet játszik a család és az iskola a részvétel választásában, a kirekesztés elleni fellépésben. Saját családi történetek felidézése: a család a történelmi változásokban. Plakátok és reklámok,
családi fotók, emlékek.
A Szemtől szemben program értékelése. - Tekintse át, hogy mit tanult, és milyen készségeket sajátított el a program segítségével. Az egyénileg vezetett napló befejezése. A csoport és a vezető munkájának értékelése. Napló, saját jegyzetek.
Szemelvények a Szemtől szembe program más használónak értékeléséből.

Beró László